مرحله فعالسازی بنزوات:

در این مرحله، بنزوات با یک کاتالیزور فعالسازی میشود تا بتواند با پروپیلن واکنش دهد. یکی از کاتالیزورهای استفاده شده در این مرحله، کاتالیزورهای آلومینایزه (مانند کاتالیزورهای آلومینا-سیلیکا) هستند.
این کاتالیزورها معمولاً با مجموعهای از مواد فعالسازی مانند تیتانیوم، آلومینیوم و منگنز تهیه میشوند.
این کاتالیزورها در افزایش سرعت واکنش بنزوات با پروپیلن و ایجاد تغییرات ساختاری در مولکول بنزوات موثر هستند.

مرحله پلیمریزاسیون پروپیلن:

در این مرحله، پروپیلن با استفاده از یک کاتالیزور پلیمریزه میشود تا دیپلی پروپیلن دیبنزوات تولید شود. یکی از کاتالیزورهای معمول استفاده شده در این مرحله، کاتالیزورهای زیگلر-ناتا (مانند کاتالیزورهای تیتانیوم و آلومینیوم) هستند. این کاتالیزورها با ترکیبی از تیتانیوم و آلومینیوم که به صورت فیلم روی حامل از مثبتهای متخلخل آلومینایی قرار دارد، تهیه میشوند.
این کاتالیزورها قادرند واکنش پلیمریزاسیون پروپیلن را فعالتر و انتخابیتر کنند و به تولید PPDB با خصوصیات مورد نظر، مانند وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی بهینه کمک کنند.

نرم کننده دی پروپیلن دی بنزواتت:


تولید دیپلی پروپیلن دیبنزوات (PPDB) یک فرآیند شیمیایی پیچیده است که نیاز به کاتالیزورهای خاصی دارد. در زیر توضیحی اجمالی از فرآیند تولید PPDB و کاتالیزورهای مورد نیاز آورده شده است:
تولید دیپلی پروپیلن دیبنزوات (PPDB) اغلب بهصورت ترکیبی از دو مرحله انجام میشود: فعالسازی بنزوات و پلیمریزاسیون پروپیلن. در هر مرحله از فرآیند، کاتالیزورهای خاصی برای تسریع و کنترل واکنشها استفاده میشوند.
مهم است بدانید که فرآیند تولید PPDB بسیار پیچیده است و نیاز به شرایط وپارامترهای دقیقی دارد که باید بهطور دقیق تنظیم شوند. همچنین، علاوه بر کاتالیزورها، فرآیند تولید PPDB شامل شرایط دمایی، فشار، نسبت مولی بنزوات به پروپیلن، زمان واکنش، حلال و سایر عوامل میشود که برای به دست آوردن بازدهی و کیفیت بهتر محصول نیاز است.
اگر قصد دارید فرآیند تولید PPDB را بهصورت صنعتی اجرا کنید، توصیه میشود با متخصصان و مهندسان ما در ارتباط باشید تا بهطور دقیقتر و جامعتر در مورد شرایط و کاتالیزورهای مورد نیاز برای این فرآیند مشاوره بگیرید. آنها قادر هستند شرایط و فرآیند مناسب را براساس نیازهای شما و شرایط محیطی مشخص کنند.