جداکنندههای پایه حلال در ریخته
گری پلییورتان الاستومربرای انواع قالبها

- تولید قطعات الاستومری با سطحی بدون عیوب و بدون چسبیدگی به قالب.
- بهبود دقت و جزئیات ریختهشده در قطعات پلییورتان الاستومر.
- کاهش ضایعات و هدررفت مواد در فرآیند ریختهگری.
- افزایش عمر قالبها و کاهش نیاز به تعویض مکرر آنها.
- افزایش سرعت و کارایی در فرآیند

جداکنندههای پایه حلال در ریختهگری پلییورتان الاستومربرای انواع قالبها


. قالبهای فلزی:
قالبهای فلزی، از جمله قالبهای فولادی و آلومینیومی، در ریختهگری پلییورتان الاستومر استفاده میشوند. جداکنندههای پایه حلال برای این قالبها میتوانند شامل روغنهای معدنی یا سیلکونی یا روغنهای مخصوص جداکننده و مواد ضد چسب باشند سیلکونی باشد . این جداکنندهها باعث کاهش اصطکاک بین قالب و الاستومر شده و از جداشدن آسان الاستومر از قالب تسهیل میکنند.
. قالبهای پلاستیکی:
قالبهای پلاستیکی برای ریختهگری پلییورتان الاستومر نیز استفاده میشوند. در این حالت، جداکنندههای پایه حلال معمولاً شامل مواد ضد چسب پایه سیلیکون یا پلیمرهایی باخواص جداکنندگی خوب هستند. این جداکنندهها به طور موثری مانع چسبیدگی الاستومر به قالب پلاستیکی میشوند و باعث جداشدن آسان الاستومر از قالب میشوند.
. قالبهای سیلیکونی:

قالبهای سیلیکونی به عنوان گزینهای مناسب برای ریختهگری پلییورتان الاستومر شناخته شدهاند. در این صورت، جداکنندههای پایه حلال ممکن است شامل مواد ضد چسب پایه سیلیکون یا جداکنندههای خاص سیلیکونی

استفاده از جداکنندههای پایه حلال در قالبهای سیلیکونی به عنوان جداکنندههای غیرسیلیکونی مزایایی دارد. این جداکنندهها بهطور موثری از تماس مستقیم الاستومر با قالب سیلیکونی جلوگیری میکنند و امکان جدا کردن الاستومر از قالب را فراهم میکنند. در نتیجه عمر قالب طولانی میشود
در نتیجه استفاده از جداکندههای پایه حلال در ریختهگری پلییورتان الاستومر میتواند بهبودهای قابل توجهی در فرآیند تولید قطعات پلییورتانی الاستومری ایجاد کند. انواع قالبهای فلزی، پلاستیکی و سیلیکونی با استفاده از جداکنندههای پایه حلال قابلیت جدا کردن الاستومر از قالب را بهبود میبخشند و بهعنوان یک عامل اساسی در بهبود کیفیت و دقت تولید قطعات الاستومری عمل میکنند. با استفاده از این جداکنندهها، میتوان هدررفت مواد را کاهش داده و سرعت و کارایی در فرآیند ریختهگری را افزایش داد.